Úplata

Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

­­­­­­

Č.j.: MŠ – 70/2020

VNITŘNÍ PŘEDPIS

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ředitelka Mateřské školy Hradčovice v souladu se zákonem 561/2004, §123 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst.1 až 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 300,- Kč

Výpočet pro stanovení úplaty: tabulka je přílohou

Výše neinvestičních nákladů za rok 2019       366.627,61  Kč
Průměrné měsíční náklady        30.552,30  Kč
Měsíční náklady na 1 dítě           804,00  Kč
50% nákladů na dítě           402,00  Kč
Skutečná výše měsíční úplaty            300,- Kč

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. 2018 pět a více let a předškolní vzdělávání je pro ně povinné, mají toto bezúplatné ( § 123, odst. 2, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Bezúplatné vzdělávání platí i pro děti s odkladem povinné školní docházky (§ 123, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Předškolní vzdělávání zůstává nadále povinné.
 3. Pro děti uvedené v § 16, ost. 9, školský zákon, je předškolní vzdělávání bezúplatné vždy.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 43, § 6, odst.2, o předškolním vzdělávání, v platném znění).
 • Úplata je splatná vždy 15. dne příslušného měsíce. Platba úplaty za předškolní vzdělávání probíhá trvalým příkazem z účtu ve prospěch uvedené organizace: 86 -3957220257/ nebo hotově v mateřské škole.

   1.      Osvobozen od úplaty je:

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5);
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči;
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 7)

   pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

5) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2.  Zákonní zástupci dítěte, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o

    osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost aktuálním potvrzením.

    Osvobození se vztahuje vždy na dobu jednoho kalendářního měsíce v případě pobírání

    opakující se dávky v hmotné nouzi a na dobu tří kalendářních měsíců v případě pobírání dávek

    pěstounské péče.

3.   O osvobození v  konkrétních případech rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy (§ 165, odst.

     2, písm. i, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů).

4.  Zákonným zástupcům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy ze

    závažných důvodů, může být výše úplaty za školné snížena na polovinu na základě písemné

    žádosti zákonných zástupců dítěte ředitelce školy.

5.  Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské

    školy ve stejné měsíční výši.

 • Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a zákonní zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy ( § 35, odst. D, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

   8.  Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní

       vzdělávání povinné (§ 35, odst. 2, školský zákon, v platném znění).

   9.  V měsíci červenci a srpnu se úplata za předškolní vzdělávání neplatí.

  10.  Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na

    informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

    V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, oznámí ředitelka

    mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

  11. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních

      nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

V Hradčovicích, dne 1.6.2020

                                                                                                        ……………………………………………………………………

                                                                                                                          Lenka Hřibová

                                                                                                                      ředitelka MŠ Hradčovice

Pokyny ředitelky MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021

VÝPOČET VÝŠE ÚPLATY NA ŠKOLNÍ ROK

2020/2021

Výše neinvestičních nákladů za rok 20189                                                    366.627,61 Kč

Průměrné měsíční náklady                                                                               30.552,30 Kč

Průměrný počet zapsaných dětí                                                                         38 dětí

Náklady na jedno dítě měsíčně                                                                            804,00 Kč  

50% nákladů                                                                                                        402,00 Kč

Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání činí 402,00 Kč.

Výpočet průměrného počtu zapsaných dětí: k 31.8. 2019 – 38 dětí

                                          k 1. 9. 2019 – 39 dětí

      ((8 x 38) + (4 x 39))/12    průměrný počet dětí je 38

Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Hradčovice se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce, viz. výše uvedený výpočet, tj. na částku

300,- Kč měsíčně

pro školní rok 2020/2021

                                                         V Hradčovicích dne 1. 6. 2020                      …………………………………………………………

                                                                                                                                      Lenka Hřibová

                                                                                                                                ředitelka MŠ Hradčovice